Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY
Obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

I. Informacje ogólne.

1. Sklep internetowy firmy Maciej Tarkowski Solarecstasy.pl., działający pod adresem www.solarecstasy.pl, prowadzony jest przez: Maciej Tarkowski Solarecstasy.pl z siedzibą w Gorzkowicach 97-350, ul. Kwiatowa 1, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Gorzkowice pod numerem 1219 .

2. Z funkcjonalności sklepu internetowego mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci, w związku z tym prawa i obowiązki obu grup zostały zamieszczone w jednym regulaminie. Żadne z postanowień regulaminu nie narusza jednak praw konsumentów przysługujących im na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz nie może być interpretowane w sposób, który prowadziłby do jakiegokolwiek ograniczenia tych praw.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest pojęcie:

1) Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy działający pod adresem www.solarecstasy.pl  prowadzony  przez: Maciej Tarkowski Solarecstasy.pl z siedzibą w Gorzkowicach 97-350, ul. Kwiatowa 1, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

2) Regulamin- niniejszy regulamin
3) dni robocze - należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
4) czas realizacji zamówienia - należy przez to rozumieć czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
5) Klient - należy przez to rozumieć osobę fizyczną – konsumenta, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub też jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną dokonująca zakupów w Sklepie.
6) przelew bankowy - należy przez to rozumieć płatność wykonywaną przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
7) przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub innych systemów płatności online;
8) Punkt Odbioru - punkt prowadzony przez Solarecstasy.pl Tarkowski Maciej, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep:

Biuro Solarecstasy.pl Tarkowski Maciej
Kwiatowa 1
97-350 Gorzkowice

4. Korzystając z funkcjonalności Sklepu Klienci nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać pod adres e-mail kontakt@solarecstasy.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 505 420 692.

6. Do korzystania z funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz pluginem Adobe Flash. W trakcie korzystania z serwisu WWW na twardych dyskach osadzane są tzw. cookies, czyli informacje zapisywane przez serwer WWW. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Sklep zapewnia, że pliki cookies nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, może to jednak utrudnić korzystanie ze Sklepu.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.solarecstasy.pl.

3. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową: www.solarecstasy.pl.

5. Klient przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o towarze, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności szczegółami technicznymi i parametrami. Towary te są często złożone technicznie i posiadają specyficzne właściwości. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami Sklep nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Klientów powyższych obowiązków. Postanowienie to nie narusza prawa konsumentów do zwrotu zakupionego towaru w terminie przewidzianym przez ustawę.

6. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Solarecstasy.pl Maciej Tarkowski. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu.

7. W zamówieniu Klient dokonuje:
1) wyboru zamawianych towarów,
2) oznaczenia sposobu dostawy, adresu dostawy i wskazania danych, na które ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
3) wyboru sposobu płatności.

8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sklep potwierdzi otrzymanie zamówienia, skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia oraz poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji.

9. Sklep potwierdzi otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres Klienta wskazany w zamówieniu. Następnie, w terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia przedstawiciel Solarecstasy.pl Tarkowski Maciej skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia ma na celu wyeliminowanie zamówień składanych przypadkowo lub dla żartu.

10. Zastrzeżeniem punktu VI.1.3) poniżej, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po wysłaniu do klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia, jednak nie później niż do dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. O przyjęciu zamówienia do realizacji Sklep poinformuje Klienta pocztą elektroniczną na adres Klienta wskazany w zamówieniu. Brak takiej informacji oznacza, iż, zamówienia nie zostało przyjęte do realizacji.

11. W wyjątkowych przypadkach niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, zakup towaru zastępczego lub anulowanie zamówienia w całości).

12. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni albo brak jest możliwości realizacji zamówienia (brak towaru) Sklep i Klient mają prawo do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia). Jednak w przypadku, gdy Klientem jest konsument Sklep zawiadomi go o niedostępności towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy oraz zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

III. Zmiany w zamówieniach.

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt Klienta ze Sklepem za pośrednictwem poczty email na adres: kontakt@solarecstasy.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 505 420 692.

3. Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty muszą zostać potwierdzone w formie pisemnej i przesłane za pośrednictwem poczty email na adres kontakt@solarecstasy.com.pl

IV. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Klient może uzyskać rabat w wysokości ustalonej indywidualnie ze Sklepem. Rabat ten będzie uwzględniony na fakturze.

4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako osobna pozycja na fakturze. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Pełna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie http://www.solarecstasy.pl/wysyłka po wybraniu produktu do zakupu przez Klienta.

V. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy.

1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub w przypadku Inpost do wskazanego przez klienta Paczkomatu w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia = czas przygotowania i wysyłki zamówienia (w ciągu 24 godzin chyba, że w opisie towaru na stronie Sklepu podano inny czas wysyłki zamówienia dla danego towaru) + czas realizacji dostawy przez Pocztę Polską lub firmę kurierską (2 do 5 dni roboczych).

3. Czas dostawy wynosi:

  • za pomocą Poczty Polskiej, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania paczki przez Sklep Poczcie Polskiej
  • za pomocą firmy kurierskiej, nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania paczki przez Sklep kurierowi
  • poprzez Paczkomaty24 Inpost, nie później niż w terminie do 4 dni roboczych od dnia przekazania paczki przez Sklep do Paczkomatu.

4. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przez Klienta. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Klient powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone, jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym. W wypadku wypełnienia formularza w sposób nieczytelny zamówienie nie będzie realizowane, a o takim fakcie Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub za pomocą maila.

5. Wraz z zamówionymi towarami Sklep przesyła Klientowi fakturę VAT na te towary.

VI. Formy płatności.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
1) płatność gotówką podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru,
2) płatność gotówką (za pobraniem) Kurierowi w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej,
3) przelew elektroniczny, bankowy lub kartą kredytowa, przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności i nie później niż dwa dni od otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.

2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Postanowienie odnośnie formy dokonania zapłaty za zamówienie nie narusza praw konsumentów, którzy mogą dokonać płatności za pobraniem.

VII. Gwarancja.

1. Na każdy zakupiony produkt Sklep udziela 12-miesięcznej gwarancji, z zastrzeżeniem ust.2 - ust.4.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, oraz uszkodzeń, które w sposób ewidentny powstały wskutek używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Warunkiem gwarancji jest posiadanie ważnej naklejki gwarancyjnej nienoszącej śladów manipulacji.

4. Gwarancja może obejmować okres dłuższy, niż określony w ust.1, jeżeli wynika to z dodatkowej umowy z firmą Solarecstasy.pl Maciej Tarkowski

VIII. Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszt wysyłki produktu do naprawy ponosi Klient, a koszt wysyłki produktu naprawionego do Klienta ponosi Sklep.

2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

2) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

3) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

4) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Sklep może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Klienta dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Klientem.

4. Postanowienia dotyczące reklamacji nie naruszają uprawnień konsumentów wynikających z przepisów ustawowych.

IX. Uprawnienia konsumentów.


1. Sprzedaż towarów konsumentom odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271). Aktualne teksty tych ustaw dostępne są m. in. tutaj (link: http://www.uokik.gov.pl/ochrona_konsumentow_.php).

2. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny i bez względu na wybraną opcję płatności i dostawy w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Zwracany towar należy odsyłać na adres siedziby Solarecstasy.pl. Istnieje możliwość zwrotu poprzez kuriera Sklepu. W tym celu należy skontaktować się z Solarecstasy.pl Maciej Tarkowski pod numerem telefonu +48 505 420 692

4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy. Zwrot kosztów obejmuje także koszt przesyłki. Środki na zwrot kosztów zostaną zwrócone tym samym kanałem platności lub innym jeśli konsument wyrazi na to zgodę i nie wiąże się to dla niego z dodatkowym kosztem.

5. Konsument powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.

6. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową na zasadach i warunkach określonych przez ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

X. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju, i w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt elektryczny lub elektroniczny do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie na własny koszt zużytego sprzętu pod adres: Solarecstasy.pl Maciej Tarkowski, Kwiatowa 1 97-350 Gorzkowic. Jednocześnie, prosimy o wpisanie w sposób czytelny na opakowaniu adnotacji „DO UTYLIZACJI". Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

XI. Dane osobowe.

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Solarecstasy.pl Maciej Tarkowski oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Sklep zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sklep zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sklep danych osobowych Klienta innemu niż Sklep administratorowi danych.

XII. Postanowienia końcowe.


1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Solarecstasy.pl Maciej Tarkowski. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie www.solarecstasy.pl. Solarecstasy.pl Maciej Tarkowski potwierdzi Klientowi - konsumentowi istotne postanowienia umowy najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru i faktury VAT.

2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2013.